خدمات ما

•استحقاق‌سنجی بیمه‌ای و رفع همپوشانی بیمه ‌ای- سرویس سازمان بیمه سلامت ایران
-- ورود خودکار اطلاعات بیمار با ورود کد ملی
-- بررسی پوشش بیمه‌ای بیمار
-- بررسی اعتبار پوشش بیمه‌ای
-- بررسی هم‌پوشانی بیمه‌ای
•نسخه الکترونیک یکپارچه با سرویس‌های سازمان بیمه سلامت ایران
•اتصال به بانک دارویی- سازمان بیمه سلامت
•نوبت‌دهی
•مدیریت مطب
•گزارشات
•اتصال به بانک قواعد بیمه‌ای (در دست توسعه)
•سنجش الکترونیک استحقاق دریافت خدمات سلامت از نظر تطبیق ارائه خدمات: (در دست توسعه)
-- با قواعد بیمه‌ای
-- راهنماهای بالینی
-- سقف‌های عددی و ریالی
-- کنترل نشان بیماری